Dothraki garb (for whilst in Vaes Dothraki, but not while riding with the Khlasar)

Dothraki garb (for whilst in Vaes Dothraki, but not while riding with the Khlasar)